Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2016

AliceFromCheshire
Przez ile dróg musi przejść człowiek
Nim nazwiesz go człowiekiem?
(...)
Tak, i jak długo muszą latać kule armatnie
Nim zostaną na zawsze zakazane?
Tak, i jak wiele uszu musi mieć człowiek
By mógł usłyszeć ludzki płacz?
Tak, i jak długo człowiek może odwracać głowę
Udając że nic nie widzi?
— Bob Dylan - Blowin' in the Wind
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
AliceFromCheshire
5270 d24f 500
Reposted fromrol rol vianolkafasolka nolkafasolka
AliceFromCheshire
AliceFromCheshire
3215 069f
Reposted fromkatsiu katsiu viazieloonomi zieloonomi
AliceFromCheshire
7602 35e6 500
Reposted fromxawery xawery viakrzysk krzysk
AliceFromCheshire
To niesamowite, ile możesz się dowiedzieć, jeśli siedzisz cicho i udajesz, że nic cię nie obchodzi.
— C.J. Daugherty – Wybrani
Reposted fromnyaako nyaako viakrzysk krzysk
AliceFromCheshire
9321 3023
Reposted fromneverragain neverragain viascorpix scorpix
AliceFromCheshire
2868 bfcd 500
Reposted fromSchapur Schapur vianoisetales noisetales
AliceFromCheshire
AliceFromCheshire
9531 d024
Reposted fromlulzz lulzz viairmelin irmelin
AliceFromCheshire
AliceFromCheshire
6092 b3f6 500
szymborska. 
Reposted fromrol rol viakrzysk krzysk
1485 7667

glamblack:

✖️

Reposted fromtwice twice viairmelin irmelin
AliceFromCheshire
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
AliceFromCheshire
5876 a273 500
me.
Reposted fromrol rol viairmelin irmelin
3602 6d7e

thebestmoviesquotes:

The Big Short (2015).

Reposted frommoreshadows moreshadows viairmelin irmelin

October 12 2016

AliceFromCheshire
5962 cb7e
Reposted fromsommteck sommteck viascorpix scorpix

August 06 2016

AliceFromCheshire
7095 efa2 500
Reposted frommoochava moochava viairmelin irmelin
AliceFromCheshire
1413 77ee
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
AliceFromCheshire
1305 5c0f
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl